Pregled po principima TKM

Pored anamneze i pregleda, često koristimo i različite aparate, koji nam daju uvid u energetsko stanje pacijenta

Pregled po principima tradicionalne kineske medicine


Pregled po principima TKM-e donekle se razlikuje od pregleda po principima zapadne medicine, ali cilj je isti, a to je pomoć pacijentu da prevaziđe određeno stanje, utvrđivanjem uzroka koji je doveo do istog.

Pregled se zasniva se na pregledu jezika i pulsa, terapeut obraća pažnju i na izgled lica pacijenta, boju glasa, i način na koji pacijent iznosi svoje tegobe. Takođe, veoma je važan i razgovor sa pacijentom, anamneza, koja nam daje bliže informacije o načinu života, dinamici dana, prehrambenim navikama, fizičkim aktivnostima itd.

Pored pregleda jezika i pulsa, često se pregledaju tzv. ALARM TAČKE. To su tačke na leđima i abdomenu pacijenta, koje u određenim energetskim poremećajima organa postaju osetljive, odnosno bolne.

Dok se u zapadnoj medicini svaki organski sistem posmatra zasebno, u kineskoj medicini preovladava holistički pristup, tj. organizam se posmatra kao celina, koja je u bliskoj vezi sa svojim okruženjem.

Pregled nam služi da odredimo dijagnozu, tj da razumemo trenutno stanje pacijenta, i da na osnovu toga, izaberemo najbolji način lečenja. U zapadnoj medicini, dijagnoza je ime i prezime bolesti, Svetska zdravstvena organizacija priznaje MKB-10 (Međunarodna klasifikacija bolesti). U kineskoj medicini, takva klasifikacija ne postoji, ali postoji spisak stanja, koja opisno govore o energetskim poremećajima organa i organskih sistema.

Poslednjih godina, sve više se teži integrativnom pristupu, za koji se smatra da je najbolji i za pacijenta. Integrativni pristup obuhvata procenu stanja organizma pacijenta i sa aspekta zapadne medicine, i sa apekta tradicionalnih medicina. Kombinovanjem dijagnostičkih i terapijskiih protokola, terapeuti mogu da dobiju kompleksiji uvid u zdravstveno stanje, i odluče se za najoptimalniji način lečenja.

Pored anamneze i pregleda, često koristimo i različite aparate, koji nam daju uvid u energetsko stanje pacijenta. Najčešće se koriste aparati koji analiziraju puls (heart rate variability, HRV aparati), i oni koji analiziraju energetiku tela po principima kvantne medicine.